Use code CHANGE20 for a 20% discount on your first dog food order. Click here.

Use code CAT50 for a 50% discount on your first 1.5kg cat food order. Click here.

1. Who are we?

(1) Pets & Planet BV is located at Galileilaan 92, Bus 26, 2845 Niel in Belgium. The KBO number is 0764.510.844 and the VAT identification number is BE0764.510.844. We are hereinafter referred to as “Pets & Planet BV”, “We” or “Imby Pet Food”

(2) Pets & Planet BV sells pet food through one-off or recurring orders. We focus more specifically on CO2-free food, snacks and related products for dogs and cats.

(3) The products and subscriptions that we sell will be referred to as the “products” or “agreements” throughout this document.

2. Applicability

(1) These general terms and conditions apply to all agreements (including individual orders and recurring orders) that Pets & Planet BV concludes with customers. The customer is hereinafter also referred to as: “customer” or “you”.

(2) We reserve the right to change these terms and conditions. We will notify you at least seven (7) days in advance of any intended changes. If you object to the amended terms and conditions, you have the option to terminate your agreement in which case you can cancel your agreement via your account or via our email address [email protected], taking into account the deadline for changes, pauses and cancellations which can be consulted via the Frequently Asked Questions. However, if you do not (timely) terminate or cancel the agreement, and you continue to use our products from the announced effective date of the amended general terms and conditions, the amended general terms and conditions will apply to your agreement from that moment on.

3. The offer

(1) The products and/or services offered, including the prices stated, apply as a non-binding offer that can be accepted by you.

(2) Our offer contains as complete and accurate as possible a description of the products and/or services offered. However, we cannot prevent that sometimes a mistake is made, whereby we note that obvious mistakes in the offer are not binding on Imby Pet Food.

(3) Our offer is mainly aimed at end users in Belgium, the Netherlands and by extension the remaining EU countries. The ordered products, such as our dog food or dog snacks, are expressly not intended for resale. Therefore, only household size orders are accepted.

4. Conclusion of agreement

(1) To place an order, we ask you to create an account in order to manage your order and preferences and so that you can place orders faster and easier in the future. You can enter your product preferences in your account. If you do not change your product preferences in time with due observance of the deadline for changes, your initially selected products will always be delivered. You can also add various (additional) snacks or extra bags of nutrition to your account. It is also possible to change the delivery frequency or to pause your subscription, always taking into account the deadline for changes.

(2) Na het aanmaken van een account kan je beginnen met het online bestellen. Met deze online bestelling dien je in feite een offerte in bij Pets & Planet BV. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) Pets & Planet BV behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren te accepteren tot de deadline voor wijzigingen. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde producten na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door Pets & Planet BV. In elk geval kan Pets & Planet BV een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) Om een Pets & Planet BV (Imby Pet Food) account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Pets & Planet BV verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) Pets & Planet BV houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.

5. Jouw verplichtingen

(1)        Alle informatie die je op enig moment aan Pets & Planet BV opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Pets & Planet BV is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Pets & Planet BV tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade (of gezondheidsklachten van je huisdier) door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Pets & Planet BV niet aansprakelijk en je vrijwaart Pets & Planet BV tegen eventuele aanspraken van derden.

6. Bezorging

(1) De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het klantaccount op de website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) In bepaalde gevallen kan Pets & Planet BV extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster.

(3) De dag vóór de bezorging kan je SMS-bericht ontvangen van onze logistieke supplier met een preciezer bezorgmoment binnen het door jou gekozen tijdsvenster. Dit is indicatief. Onze logistieke partners kunnen levertijden niet altijd garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late leveringen.

(4) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

(5) Wij bezorgen overal in België, Nederland en Luxemburg. Daarnaast werken wij snel aan een uitbreiding naar andere landen, waardoor op termijn besteld kan worden vanuit gans de EU.

(6) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

(7) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(8) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning te plaatsen. Dit kun je aangeven als bezorgopmerking in jouw klantaccount. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Pets & Planet BV is niet verantwoordelijk voor het eventueel beschadigen of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en Pets & Planet BV kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht (§11(5)).

7. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Verzendkosten voor België, Nederland en de rest van de EU landen zullen telkens apart weergegeven worden.

(2) Voor bepaalde en/of additionele producten, zoals bij extra snacks kan een meerprijs gelden. De aanvullende prijzen staan telkens vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door jou gekozen producten.

(3) De vorderingen van Pets & Planet BV zijn per direct opeisbaar.

(4) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(5) Pets & Planet BV is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via email naar [email protected] met inachtname van de deadline voor wijzigingen. De overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

8. Betaling & eigendomsoverdracht

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2)  Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren verschillende betaalmethodes die onderaan onze Homepage vermeld worden

(3)  Alleen de eerste levering kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste bestelling direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Mollie (handelend voor Pets & Planet BV) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4)  Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(5)  Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling.

(6)  Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §8(3) of een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(7) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, zullen de bestellingen niet worden doorgevoerd en geleverd. In geval van betaalproblemen kan je contact opnemen via [email protected]. Pets & Planet BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

(8) Als de koper een consument is, gaat het risico van eigendom over op de koper (i) zodra de consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen, of (ii) wanneer Pets & Planet BV de producten opstuurt naar de consument verblijft het risico bij Pets & Planet BV tot de producten bij de consument zijn geleverd. De uitzondering hierop bestaat wanneer de consument, de vervoerder of een derde de opdracht geeft de producten op te halen namens de koper in welk geval het risico overgaat op de koper bij afgifte van de producten aan de vervoerder of derde.

9. Inspectie van de producten

(1) De klant of koper moet de Goederen inspecteren bij de levering en moet de Verkoper op de hoogte brengen van vermeende gebreken van de producten in overeenstemming met dit artikel:

a.  Als de koper een professionele koper is, moet de koper elk vermeend gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van de verkoper binnen de drie (3) werkdagen na levering van de producten voor zichtbare gebreken.

b.  Als de Koper een consument is, moet de koper elk vermeend gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van de Verkoper binnen zeven (7) dagen na levering van de producten voor zichtbare gebreken, of voor onzichtbare gebreken binnen de zeven (7) dagen na de datum waarop de koper het gebrek in de producten heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken.  De Koper kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige producten voor een periode van 2 jaar na de levering van de producten.

(2) Kennisgevingen met betrekking tot eventuele vermeende gebreken doen geen afbreuk aan de verplichting van de koper om de producten te betalen.

(3) De koper moet de producten die hij als gebrekkig beschouwt duidelijk gescheiden houden van andere producten.  Het gebruik of de verwerking van de producten zal worden beschouwd als de onvoorwaardelijke aanvaarding van de producten en als een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de producten.

(4) Als de koper Pets & Planet BV op de hoogte heeft gebracht van vermeende gebrekkige producten overeenkomstig deze overeenkomst en op voorwaarde dat vast komt te staan dat de producten gebrekkig zijn, mag de verkoper kiezen om ofwel het product te herstellen of te vervangen, ofwel het gedeelte van de prijs terug te betalen dat de Koper al heeft betaald.  Het volgende is bovendien van toepassing:

a.  Als de koper een professionele koper is, is de herstelling of vervanging van de producten of de terugbetaling van de prijs de enige vorm van herstel voor gebrekkige producten waar de koper recht op heeft.  De koper kan geen bijkomende schadevergoeding vorderen voor indirecte schade.

b.  Als de koper een consument is, zal de koper steeds trachten om de producten te herstellen of te vervangen voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.  Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de consument om schadevergoeding te vorderen conform het toepasselijke recht.

10. Onderaanneming en overdracht

(1) Pets & Planet BV heeft steeds het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een onderaannemer en mag de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.

(2) De koper mag de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Pets & Planet BV.

11. Abonnement pauzeren of opzeggen

(1) Pets & Planet BV plant de levering van abonnementen zorgvuldig op voorhand in. Indien je jouw abonnement wenst op te zeggen of te pauzeren, dien je dit aan Pets & Planet te laten weten voor de deadline van verzending. Annulaties of pauzes die na deze deadline worden doorgegeven, zullen aan de klant worden aangerekend.

Pauzeren

Je kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat je in jouw account de pauzeknop aanvinkt. Op dat moment zullen jouw bestellingen stoppen met geleverd of aangerekend te worden. Wanneer je de pauze opnieuw afvinkt, zullen bestellingen terug op recurrente basis arriveren op het bezorgadres

Opzeggen

Indien je een abonnement bent aangegaan die strekt tot het periodiek bezorgen van producten, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan je te allen tijde opzeggen. De mededeling over het opzeggen van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw account. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden.

Indien je vragen hebt over je abonnementsformule, neem dan zeker contact op met ons via [email protected].

12. Vouchers, kortingscodes, weggeef acties

(1) Pets & Planet BV biedt soms vouchers, cadeaubonnen, gratis cadeaugeschenken en andere varianten van vouchers aan. Hierbij is activering per e-mail noodzakelijk, zodat klanten van Pets & Planet BV producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher of de actie via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Een aangeboden gratis product is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om Pets & Planet BV uit te proberen of om bestaande klanten te verwennen. Kortingscodes en vouchers hebben meestal alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Pets & Planet BV, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige of recurrente klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden van huisdieren is het toegestaan om slechts één account te hebben.

(3) Pets & Planet BV bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis voucher, kortingscode of gratis proefpakket. Pets & Planet BV kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis proefpakketten en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis proefpakketten en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefpakketten en/of korting.

(4) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Pets & Planet BV website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten en vaak een vervaldatum hanteren waarna zij niet meer geldig zijn voor gebruik.

(5) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Pets & Planet BV heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

13. Aansprakelijkheid Pets & Planet BV

(1) Pets & Planet BV is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Pets & Planet BV, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pets & Planet BV of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Pets & Planet BV verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Pets & Planet BV voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gezondheidsproblemen van uw huisdier, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Pets & Planet is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart Pets & Planet BV tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Pets & Planet BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Pets & Planet BV gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Pets & Planet BV tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Pets & Planet BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Pets & Planet of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Pets & Planet BV gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) Pets & Planet BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit onjuist gebruik van de aan de koper geleverde artikelen.

Pets & Planet BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen die door fabrikanten en / of leveranciers zijn aangebracht in de samenstelling van artikelen die op de site van Imby Pet Food worden verkocht. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de bestelling.

(7) De voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving. De foto’s van de producten hebben geen contractueel karakter, alsook het specifieke gewicht van de verpakkingen die leveranciers kunnen veranderen op basis van de evoluties van de gammas. Pets & Planet BV behoud zich het recht om op elk moment Producten toe te kunnen voegen of te kunnen verwijderen aan zijn catalogus en dit zonder op voorhand te moeten verwittigen. De foto’s en teksten die het product illustreren en beschrijven zijn niet contractueel. Bijgevolg, kan de verantwoordelijkheid van Pets & Planet BV niet aangekaart worden in geval van fouten bij éen van deze foto’s of teksten. Pets & Planet BV kan enkel verantwoordelijk worden gehouden bij het niet uitvoeren van het contract in geval van stock gebrek of niet- beschikbaarheid van het product. Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites dan die van Pets & Planet BV. Pets & Planet BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de inhoud van deze websites in tegenstrijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

(8) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Pets & Planet BV. Zij kunnen hier een beroep op doen.

14. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een Privacy Beleid die je kan vinden op onze website. Vragen over hoe Pets & Planet BV met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten naar [email protected].

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Pets & Planet BV jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen vind je ons Privacy Beleid.

15. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

16. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij Pets & Planet BV hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Pets & Planet BV hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website in de FAQ lijst. Wij proberen klachten telkens binnen de 5 werkdagen te behandelen.

(2) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

17. Intellectuele eigendom

Onze website, ons merk, ons logo en onze know-how zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Pets & Planet BV, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website of merkrechten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

18. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Pets & Planet BV en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Pets & Planet BV en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank van Antwerpen of Brussel. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

19. Wettelijke garanties

Pets & Planet BV blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebreken in onze producten of service onder de voorwaarden voorzien in VI.2 en volgende van het Wetboek van economisch recht.

20. Herroeping

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de reeds geleverde bestellingen en de bestellingen die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) te voorkomen, dien je vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te herroepen.

(2) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van je account op onze website of contact opnemen met [email protected].

Pets & Planet BV – Augustus 2021